میزبان - میزبانی وب ویندوز

WH-500
 • 500MB فضا
 • UnlimitedGB پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود ساب دامین
 • MySQL + MSSQL 2017 بانک اطلاعات
 • .Net FrameWork 2,4,4.5,7 dotNet
 • 5.6,7.0,7.2,8.1 php
 • Windows Server 2016 os
WH-1G
 • 1000MB فضا
 • UnlimitedGB پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود ساب دامین
 • MySQL + MSSQL 2017 بانک اطلاعات
 • .Net FrameWork 2,4,4.5,7 dotNet
 • 5.6,7.0,7.2,8.1 php
 • Windows Server 2016 os
WH-3G
 • 3000MB فضا
 • UnlimitedGB پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود ساب دامین
 • MySQL + MSSQL 2017 بانک اطلاعات
 • .Net FrameWork 2,4,4.5,7 dotNet
 • 5.6,7.0,7.2,8.1 php
 • Windows Server 2016 os
WH-5G
 • 5000MB فضا
 • UnlimitedGB پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود ساب دامین
 • MySQL + MSSQL 2017 بانک اطلاعات
 • .Net FrameWork 2,4,4.5,7 dotNet
 • 5.6,7.0,7.2,8.1 php
 • Windows Server 2016 os
WH-20G
 • 20000MB فضا
 • UnlimitedGB پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود ساب دامین
 • MySQL + MSSQL 2017 بانک اطلاعات
 • .Net FrameWork 2,4,4.5,7 dotNet
 • 5.6,7.0,7.2,8.1 php
 • Windows Server 2016 os