میزبان - نمایندگی وب ویندوز

WRH-3G
 • 3GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود ساب دامین
 • بله NETCore
 • 10 تعداد اکانت مجاز
 • IIS وبسرویس
 • Plesk کنترل پنل
 • MSSQL + MySQL بانک اطلاعاتی
WRH-5G
 • 5GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود ساب دامین
 • بله NETCore
 • 15 تعداد اکانت مجاز
 • IIS وبسرویس
 • Plesk کنترل پنل
 • MSSQL + MySQL بانک اطلاعاتی
WRH-10G
 • 10GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود ساب دامین
 • بله NETCore
 • 35 تعداد اکانت مجاز
 • IIS وبسرویس
 • Plesk کنترل پنل
 • MSSQL + MySQL بانک اطلاعاتی
WRH-20G
 • 20GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود ساب دامین
 • بله NETCore
 • 50 تعداد اکانت مجاز
 • IIS وبسرویس
 • Plesk کنترل پنل
 • MSSQL + MySQL بانک اطلاعاتی
WRH-50G
 • 50GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود ساب دامین
 • بله NETCore
 • 75 تعداد اکانت مجاز
 • IIS وبسرویس
 • Plesk کنترل پنل
 • MSSQL + MySQL بانک اطلاعاتی