هاست اختصاصی

1000 مگابایت

هارد SSD
اختصاص منابع بالاتر

2000 مگابایت

هارد SSD
اختصاص منابع بالاتر

5000 مگابایت

هارد SSD
اختصاص منابع بالاتر

10000 مگابایت

هارد SSD
اختصاص منابع بالاتر