ویندوز حرفه ای 2016

100 مگابایت

ویندوز 2016 حرفه ای
SQL Server 2016
پلسک اونیکس
امکانات نامحدود
هارد SSD

200 مگابایت

ویندوز 2016 حرفه ای
SQL Server 2016
پلسک اونیکس
امکانات نامحدود
هارد SSD

500 مگابایت

ویندوز 2016 حرفه ای
SQL Server 2016
پلسک اونیکس
امکانات نامحدود
هارد SSD

1000 مگابایت

ویندوز 2016 حرفه ای
SQL Server 2016
پلسک اونیکس
امکانات نامحدود
هارد SSD

2000 مگابایت

ویندوز 2016 حرفه ای
SQL Server 2016
پلسک اونیکس
امکانات نامحدود
هارد SSD

5000 مگابایت

ویندوز 2016 حرفه ای
SQL Server 2016
پلسک اونیکس
امکانات نامحدود
هارد SSD