نمایندگی دامنه
 • Product 1

  بسته نمایندگی 5 دامنه

  • 5 اعتبار ثبت دامنه com
   پنل اختصاصی شرکت اصلی
   با نام تجاری شما
   بدون هیچ هویتی از وب دیتا
   قابلیت ارائه پنل به مشتریانتان
   ثبت لحظه ای در Resello.com
  به صورت یک بار
  175,000 تومان
  سفارش دهید
 • Product 2

  بسته نمایندگی 10 دامنه

  • 10 اعتبار ثبت دامنه com
   پنل اختصاصی شرکت اصلی
   با نام تجاری شما
   بدون هیچ هویتی از وب دیتا
   قابلیت ارائه پنل به مشتریانتان
   ثبت لحظه ای در Resello.com
  به صورت یک بار
  350,000 تومان
  سفارش دهید
 • Product 3

  بسته نمایندگی 20 دامنه

  • 20 اعتبار ثبت دامنه com
   پنل اختصاصی شرکت اصلی
   با نام تجاری شما
   بدون هیچ هویتی از وب دیتا
   قابلیت ارائه پنل به مشتریانتان
   ثبت لحظه ای در Resello.com
  به صورت یک بار
  700,000 تومان
  سفارش دهید
 • Product 4

  بسته نمایندگی 30 دامنه

  • 30 اعتبار ثبت دامنه com
   پنل اختصاصی شرکت اصلی
   با نام تجاری شما
   بدون هیچ هویتی از وب دیتا
   قابلیت ارائه پنل به مشتریانتان
   ثبت لحظه ای در Resello.com
  به صورت یک بار
  1,050,000 تومان
  سفارش دهید