نمایندگی ویندوز

نمایندگی ویندوز با حجم 2 گیگابایت

پهنای باند 40 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
پشتیبانی رایگان
تمام امکانات به صورت نامحدود
بک آپ هفتگی

نمایندگی ویندوز با حجم 3 گیگابایت

پهنای باند 60 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
پشتیبانی رایگان
تمام امکانات به صورت نامحدود
بک آپ هفتگی

نمایندگی ویندوز با حجم 5 گیگابایت

پهنای باند 100 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
پشتیبانی رایگان
تمام امکانات به صورت نامحدود
بک آپ هفتگی

نمایندگی ویندوز با حجم 10 گیگابایت

پهنای باند 300 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
پشتیبانی رایگان
تمام امکانات به صورت نامحدود
بک آپ هفتگی

نمایندگی ویندوز با حجم 15 گیگابایت

پهنای باند 200 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
پشتیبانی رایگان
تمام امکانات به صورت نامحدود
بک آپ هفتگی

نمایندگی ویندوز با حجم 20 گیگابایت

پهنای باند 400 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
پشتیبانی رایگان
تمام امکانات به صورت نامحدود
بک آپ هفتگی

نمایندگی ویندوز با حجم نامحدود