نمایندگی لینوکس

نمایندگی لینوکس با حجم 2 گیگابایت

پهنای باند 40 گیگابایت
کنترل پنل Cpanel/WHM
پشتیبانی رایگان
بک آپ هفتگی
تمام منابع به صورت نامحدود

نمایندگی لینوکس با حجم 3 گیگابایت

پهنای باند 60 گیگابایت
کنترل پنل Cpanel/WHM
پشتیبانی رایگان
بک آپ هفتگی
تمام منابع به صورت نامحدود

نمایندگی لینوکس با حجم 5 گیگابایت

پهنای باند 100 گیگابایت
کنترل پنل Cpanel/WHM
پشتیبانی رایگان
بک آپ هفتگی
تمام منابع به صورت نامحدود

نمایندگی لینوکس با حجم 10 گیگابایت

پهنای باند 200 گیگابایت
کنترل پنل Cpanel/WHM
پشتیبانی رایگان
بک آپ هفتگی
تمام منابع به صورت نامحدود

نمایندگی لینوکس با حجم 15 گیگابایت

پهنای باند 300 گیگابایت
کنترل پنل Cpanel/WHM
پشتیبانی رایگان
بک آپ هفتگی
تمام منابع به صورت نامحدود

نمایندگی لینوکس با حجم 20 گیگابایت

پهنای باند 400 گیگابایت
کنترل پنل Cpanel/WHM
پشتیبانی رایگان
بک آپ هفتگی
تمام منابع به صورت نامحدود

نمایندگی لینوکس با حجم نامحدود