مقالات

 تنظیمات مورد نیاز برای OutLook

تنظیمات ایمیل در کنترل پنل cPanel ابتدا وارد کنترل پنل cPanel شوید. برای این امر از طریق دو روش می توانید وارد شوید. ورود از طریق پرتال کاربران: برای ورود از طریق پرتال کاربران وارد حساب...